Motion till förbundsstämman 2009 angående barn placerade i familjehem och adoption

Många barn och ungdomar i Sverige saknar en riktig familj som kan ge barnet den trygghet, miljö och grund som ett barn så väl behöver.  Det kan handla om kriminalitet, missbruk och droger eller bristande förmåga av andra orsaker som leder till att barnet far illa och riskerar sin utveckling och hälsa för all framtid.  På senare tid har studier  presenterats som handlar om fosterbarnets utveckling i jämförelse med adoptivbarn. Resultatet är nedslående eftersom undersökningen konstaterar att barn som placeras i familjehem har svårare att utveckla en fysisk, kognitiv och känslomässig förmåga.  Den viktiga känslomässiga anknytningen till föräldrar uteblir och barnet utvecklar sidor som handlar om otrygghet, avsaknad av tillit till andra människor, låg självkänsla m m.

Samhället kan aldrig ersätta den kärlek som goda och ansvarsfulla föräldrar ger sina barn. Lina som intervjuades i DN i oktober 2006 beskriver sig själv som ”en jävla flytthund”. Under c a 15 år av sitt unga liv hade hon flyttat fjorton gånger på grund av en drogmissbrukande mamma och en frånvarande far.  I sådana familjesituationer är det viktigt att samhället börjar i större utsträckning ompröva föräldraskapet till förmån för barnets väl. Den granskning som Stockholm stad har genomfört, under 2008, ledde bl a till att revisorerna var kritiska till hanteringen av barn som utsätts för missförhållanden. Samhällets lösningar för att hjälpa och skapa trygga familjehem för fosterbarn fungerar inte tillfredställande. Ett motiv är troligtvis att socialförvaltningen/nämndens beslut vilar på ett vuxet perspektiv och att samhällets ideologi vilar på att föräldrar alltid klarar föräldraskapet i vårt land.  Ett kvalitativt välfärdsbegrepp inrymmer föräldrar som tar ansvar och klarar att ta hand om sina barn, ge dem trygghet och tillit samt leder till ett starkt civilt samhälle.

Adopterade barn har enligt FN:s konvention om barns rättigheter och Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationell adoption en starkare ställning än barn som placeras i familjehem.  Familjehems placerade barn är utlämnade åt socialtjänstlagen, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, politisk uppfattning och samhällets rådande värderingsgrund. Det leder tyvärr till att en del fosterbarn överges med katastrofala följer för individen. Livskvalitet blir något som dessa barn bara kan drömma om men troligtvis aldrig uppnå som barn eller vuxen.

Det är viktigt att barn mår bra! För barnet och samhället är det av högsta betydelse att barn ges goda förutsättningar till att få utvecklas som trygga individer med tillit till vuxna och till samhället. Utanförskap medför som vi vet till stora samhälleliga problem både personligt och ekonomiskt.

I statistiken   framgår att mycket få svenska barn adopteras utan majoriteten är födda utomlands.  År 2006 adopterades c a 1 500 personer. De som adopteras och som är födda i Sverige är ofta vuxna när de adopteras.

Slutsatser:
De nya moderaterna bör verka för att barn till föräldrar som uppenbart inte klara av sin föräldraroll får en möjlighet att bli adopterade. Socialnämnder ska ta ett tydligt ansvar för att barn får växa upp under trygga och goda förhållanden genom att förorda adoption även av svensk födda barn.  Socialtjänstlagen bör förtydligas och även innehålla ett avsnitt om nationella adoptioner och att föräldrarollen ska omprövas i fall där barnet inte har tillgång till föräldrar i den omfattning som kan anses vara viktigt .

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

att barnets bästa sätt i centrum utifrån möjligheten att utveckla en fysisk, kognitiv och känslomässig förmåga genom möjligheten att bli adopterade av föräldrar som bedöms som lämpliga och som önskar adoptera barnet när de biologiska föräldrarna inte kan erbjuda tillräckligt god vård och fostran.

att föräldrarnas rätt till sina barn som omhändertas på grund av ett svagt eller uteblivet föräldraansvar upphör och att gällande lagstiftning (Sol & LVU) ändras mot bakgrund av detta.

att ärendet överlämnas till den moderata Riksdagsgruppen för beredning så att barnperspektivet skall ingå i samtliga moderata beslut som gäller barn vars föräldrar inte klarar föräldraansvaret.

Brännkyrka Moderaterna
2009-02-26

Anita Lundin        Torbjörn Erbe        Johan Nilsson

1)Det Nationale forskningscenter for velfaerd i Köpenhamn av sociologen Mogens Nygaard Christoffersen
2) Befolkningsstatistiken, SCB