Årsmötesinbjudan

Välkomna

Årsmöte för Moderaterna i Brännkyrka

Datum: 2012-02-17
Klockan: 18:00
Plats: Skärholmens Kyrka, nära tunnelbanan i Skärholmen
Talare: Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd
Ämne: Aktuella frågor
Enklare förtäring: 120 kr
Vin finns att köpa till självkostnadspris.

Anmälan till Eva Rüdlinger, mail eva-ru@hotmail.com eller tel. 070-338 96 06
senast 10 februari 2012.

Vid ca 19.20 Årsmötesförhandlingar enligt föredragningslistan nedan.

Motioner ska sändas till torbjorn.erbe@moderat.se
Motions-stopp 10 februari 2012.

Välkomna
Styrelsen Moderaterna i Brännkyrka
Verksamhetsberättelse utdelas på årsmötet.

Förslag till föredragningslista – årsmötet 2012

1.  Öppnande
2.  Val av ordförande för årsmötet
3.  Val av sekreterare för årsmötet
4.  Val av en justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
5.  Godkännande av föredragningslistan
6.  Godkännande av årsmötets utlysning. (2 veckor före årsmötet)
7.  Fastställande av röstlängd
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse
9.  Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår (210 kr 2011)
12. Förslag från styrelsen – propositioner
13. Inkomna övriga förslag – motioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande och vice ordförande
16. Val av lägst 5 ledamöter i styrelsen
17. Val av minst en revisor och ersättare för denne
18. Val av valberedning och ordförande i valberedning
19. Val av ombud till förbundsstämman med ersättare (6+6)
20. Val av ombud och ersättare i studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadgar
21. Övriga ärenden
22. Avslutning