Vårpropositionen 2009

Onsdag den 15 april presenterade regeringen 2009 års ekonomiska vårproposition. Samtidigt presenterade regeringen tilläggsbudgeten vilken redovisar alla förändringar i budgeten för 2009.

För att mildra krisens effekter på jobben och de centrala delarna av välfärden föreslår regeringen ökat stöd till kommunsektorn. Dessutom kommer resurserna till arbetsmarknadspolitiken förstärkas. Tillsammans med de åtgärder som presenterats i budgetpropositionen för 2009 och därefter, föreslår regeringen att totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 disponeras för att möta den internationella ekonomiska krisen.

En utgångspunkt för Alliansens politik är att värna ordning och reda i de offentliga finanserna i syfte att säkerställa att underskotten blir tillfälliga och hanterbara. Därmed ges förutsättningar för att hushåll och företag också i fortsättningen skall ha förtroende för den ekonomiska politiken och den grund som välfärden vilar på.

Alliansen fortsätter också sitt arbete med att skapa förutsättningar för att så många personer som möjligt kan arbeta och därmed bidra till den gemensamma välfärden. I en ekonomisk kris blir politikens viktigaste bidrag till att uppnå denna målsättning att fokusera på aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med dessa får människor trygghet under omställning och stöd att söka arbete, även inom nya områden och på andra håll i landet. Det minskar risken för att arbetslösheten biter sig fast även när konjunkturen vänder.

Den ekonomiska krisen gör det extra viktigt för Alliansen att vara tydlig i sin politik. Därför presenterar regeringen redan i samband med 2009 års ekonomiska vårproposition förslag till åtgärder inom två områden: Ökade bidrag till kommuner och landsting samt förstärkt arbetsmarknadspolitik.

Ökade bidrag till kommuner och landsting
Vårpropositionen innehåller förslag till ökat stöd för kommunsektorn i form av ett tillfälligt konjunkturstöd på 7 miljarder kronor 2010 vilket utbetalas i december 2009. Samtidigt aviserar Alliansen att statsbidraget till kommunerna och landstingen höjs med 5 miljarder kronor 2011 och 2012.

Förstärkt arbetsmarknadspolitik
Alliansen tillför 10 miljarder kronor på tilläggsbudgeten till aktiva åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Totalt ökar utgifterna för den samlade arbetsmarknadspolitiken med över 20 miljarder kronor mellan 2008 och 2009 och för de närmaste åren handlar det om en ökning på omkring 50 miljarder kronor. Regeringen ökar också resurserna för att stödja arbetslösa att söka jobb, utbilda sig och kunna få fler praktikplatser.

Tillsammans med tidigare presenterade åtgärder i budgetpropositionen för 2009 och därefter, satsar Alliansen totalt 45 miljarder respektive 60 miljarder kronor 2009 och 2010 för att möta krisen.

Regeringen kommer löpande att pröva om det behövs ytterligare åtgärder. Utrymmet för ytterligare reformer är starkt begränsat. Krisen ska mötas samtidigt som varje åtgärd ska vägas mot effekter på jobben och på de offentliga finanserna. På så vis tar Alliansen ansvar för Sverige och värnar välfärden.
Margareta Cederfelt, riksdagsledamot