Motion till förbundsstämman, Stockholm, våren 2009.

Barn med särskilt behov i skolan
Många barn som går i skolan har olika former av särskilda behov. Vissa barn har behov av särskilt stöd som oftast är dyrare än enklare stöd t.ex. stöd till synskadade som behöver ha böcker i blindskrift, hörselskadade som behöver ha ljudslinga, barn med dyslexi som behöver bandspelare och t.ex. en laptop för att kunna prestera i samma takt som andra elever eller barn som rör sig med hjälp av rullstol. Sedan tillkommer naturligtvis även reparationer av hjälpmedel som inte går speciellt fort på skolor idag. Den funktionsnedsatte får helt enkelt vänta. Allt detta leder till omställningar av miljö eller undervisning som kostar pengar vilket direkt slår på skolornas budget. Funktionsnedsatta behöver också ofta mer ”tid” från personalen som kan vara svårt att fullgöra när antalet personal numera är väldigt precist beräknat i budgeten. Stöd från vuxna kräver en positiv inställning till funktionsnedsatta för att kunna leda till bra stöd/social kontakt för barnet. Skolor har stöd i lag att säga nej till funktionsnedsatta som vill börja i deras skola om omställningen blir för dyr. Tanken med att även funktionsnedsatta ska kunna välja skola var att dessa barn ska vara likställda andra barn i samhället.

På grund av de extra kostnaderna så är det många skolor som ”undviker” att ta emot barn som har funktionsnedsättning på olika sätt för att ”skydda” sina budgetar. Det kan t.ex. handla om att skolan rekommenderar en annan skola. Att barnen anses ha så pass stor funktionsnedsättning så att skolan pga. kostnaderna vill att föräldrarna gör utredning av barnet via BUP, landstinget står för kostnaden, och att barnet sedan hamnar på en annan skola t.ex. i särskola. Detta trots att utredningen kan göras av skolans personal, men funktionsnedsättningen kommer direkt att leda till ökade kostnader för skolan. Det som känns lite oklart är varför det inte följer med en extra hög skolpeng när barn har funktionsnedsättning, så att barn har möjlighet att få det stöd som de har rätt till i skolorna istället för att ses som ett kostnadsproblem?

När det gäller särskilt stöd tror jag att det även skulle vara bra om det fanns en kunskapsbank hos t.ex. Skolverket där det samlas information om hur olika skolor har löst särkilt stöd till funktionsnedsatta på olika sätt och vad det har kostat. Som det är nu måste varje skola själv ta tag i situationen när det kommer ett funktionsnedsatt barn till deras skola. Varje skola får uppfinna hjulet själv varje gång vilket tar både tid och resurser. Om det fanns en kunskapsbank kunde man direkt gå in i den på Skolverkets hemsida och se om det finns någon bra lösning för det aktuella barnet som skulle kunna användas och som ryms inom skolans budget. Kanske kan skolan hitta material som redan är framtaget och som lätt kan beställas istället för att vänta på att en lärobok översätts till blindskrift vilket kan ta flera månader. En kunskapsbank lyfter även fram funktionsnedsattas situation i det dagliga skolarbetet och hur deras behov ser ut.

Med hänvisning till vad här anförts yrkar jag

att    förbundsstämman med instämmande överlämnar motionen till den moderata gruppen i Stadshuset med uppdrag att arbeta för höjd skolpeng till barn med funktionsnedsättning relaterad till funktionsnedsättningens svårighetsgrad,

att    förbundsstämman med instämmande även ger riksdagsgruppen i uppdrag att arbeta för höjd skolpeng till barn med funktionsnedsättning relaterad till funktionsnedsättningens svårighetsgrad i alla svenska skolor och att arbeta för att Skolverket skapar en kunskapsbank för arbetssätt med särskilt stöd till funktionsnedsatta barn samt

att    förbundsstämman även överlämnar motionen till partistyrelsen och partistämman för att arbetet med barnens rättigheter och livsvillkor skall finnas med i moderaternas partiprogram.

Lollo Lindahl
Brännkyrkamoderaterna