Motion till arbetsstämman augusti 2009 om allmän pension

Arbete, kunskap och välfärd
Enligt den gällande definitionen får alla svenska och utländska medborgare som arbetat och bott i Sverige allmän ålderspension enligt lag. Den allmänna pensionen består av flera delar. Det är viktigt att vi har lösningar som upplevs som rättvisa och relevanta där egna ansträngningar lönar sig. Försäkringssystem behövs för att människor ska känna sig trygga men systemen måste alltid uppmuntra till att vilja arbeta när möjligheter och förmåga finns. Ju bättre det går för Sveriges ekonomi, desto mer växer pensionsrätterna och ersättningarna. Få personer är under sin livstid helt utan arbetsförmåga, ändå har vi byggt ett system som innebär att de erhåller en relativt hög allmän pension i förhållande till de som har arbetat hela sitt vuxna liv.

Det är viktigt att reformer är långsiktigt hållbara. Idag finns en ojämlikhet i allmänpensionen i förhållande till vad man har bidragit med. Garantipension utgår med lägst ca 6 800 kronor och därtill kan ett bostadsbidrag tillkomma vilket innebär en ersättning på ca 10 000 kronor per månad. Om du tar ut din pension vid 65 år och har haft en inkomst på 16 500 kronor per månad erhålles en allmän pension på 13 800 kronor per månad och om din inkomst har uppgått till 33 000 kronor eller mer per månad, (gränsen för statlig skatt) uppgår din pension till 14 300 kronor per månad. Det innebär att man får ut mellan 22%- 45%  av sin lön trots ett mycket långt arbetsliv som kanske överstigit fyrtio år. Pension är en del av lönen som skjuts upp för att tas ut senare. Med andra ord, ju mer skatt du har betalat in under arbetslivet, desto större blir din pension. Den information som ges från allmänna institutioner med flera är en sanning med modifikation eftersom systemet har ett tak. Tjänar du över taknivån och/eller har fler arbetsmånader får du inte tillgodoräkna dig pension för den del som överstiger taket. Vi ställer oss frågan om drivkraften för att fortsätta att arbeta kan minska när kunskapen om den här delen av pensionssystemet blir känt hos arbetstagarna.

För att uppnå det viktiga målet full sysselsättning och minskat utanförskapet är det viktigt att vi har ett system som leder till att egna ansträngningar lönar sig i form av en framtida pension och ersättning. Vi se idag ett system som mer har värnat om lika pension oavsett antalet år i arbetslivet. Systemet är dessutom kopplat till fysisk ålder i stället för att uppmuntra till ett fortsatt arbetsliv när möjligheter och förmåga finns. Den fria rörligheten inom EU bör leda till att den allmänna pensionen inte baseras på var man bor utan helt kopplat till arbetslivet.

Vi borde ta initiativ till att utveckla ett ersättningssystem som bygger på engagerade medborgare som löser svårigheter bäst själva och tillsammans med andra. Skatt som betalas in under ett yrkesliv, hänsyn till antalet dagar, månader och år som man har bidragit med i yrkeslivet skall vara styrande för en framtida ersättning. Det skulle förmodligen stimulera till att fler vill jobba längre och att missnöjet med rådande pensionssystem skulle minska –  många känner sig lurade. De som väljer att arbeta färre år tar i större ansvar för sin ersättning. Ett system bör vara helt transparent, leda till mindre byråkrati, lägre skatter som inkluderar i stället för exkluderar människor på arbetsmarknaden, samt skapar en ökad förståelse för systemet.

Det är möjligt att det i ersättningssystemet ska finns en trygghet i form av en garantipension som kan jämställas med dagen allmänna pension. Men huvuddragen i erssättningssytemet skulle bygga på tjänstepension, PPM och privata pensionslösningar.  Individen framför kollektivet bör ges ett större ansvar och förtroende för förvaltningen av ersättningssystemt än idag.

Vi yrkar därför

att     Moderaterna verkar för en förutsättningslös utredning för erhållande av allmänpension så att den fria rörligheten inom EU och antal år i yrkeslivet ligger till grund för ett nytt ersättningssystem och ett ansvarsfullt välfärdssystem,

att     arbetsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen och riksdagsgruppen att verka för ett nytt ersättningssystem som stimulerar arbetslinjen och ger ersättning efter antalet år i arbetslivet oberoende av ålder och boende.
2009-03-22

Anita Lundin        Birgitta Persson
Älvsjö        Farsta